Jump to content

Server time (UTC): 2023-05-30 20:31

[Livonia] Nadbor Forest Conservation Report - February 2020


Kenyi

Recommended Posts

*A distorted broadcast comes through the airwaves with a tired voice speaking up*

Do wszystkich nowych i istniejących mieszkańców Puszczy Nadborskiej i Doliny Bieli.

To kolejny półroczny raport z Ochrony Lasu Nadborskiego, który zawiera istotne informacje na temat tego obszaru w języku polskim i angielskim.

Ostatnio odnotowano wzrost aktywności zainfekowanych w całym regionie, pojawiły się doniesienia o hordach atakujących grupy ludzi. Większość naszych tropicieli została skierowana na głębokie patrole w kierunku południowej krawędzi lasu prowadzącej do Andrzejowa w celu uzyskać więcej informacji o tym, skąd pochodzą zainfekowani.

Z tego powodu nie byliśmy w stanie zebrać zbyt wielu danych wywiadowczych na temat działań mieszkańców regionu w ostatnim miesiącu. Nadal doradzamy, aby słuchać audycji radiowych dla wszelkich programów i utrzymywać zdrowy poziom świadomości w stosunku do swojego otoczenia.

Zagrożenia radiologiczne i chemiczne w regionie nie zostały zgłoszone.

Zbliża się wiosna. Temperatura zacznie powoli rosnąć, ale obecne zimno i deszcz mogą nadal stanowić odpowiednie zagrożenie dla zdrowia. Ubieraj się ciepło i utrzymuj stały zapas, gdy złapie Cię burza.

Kontynuuj gotowanie i oczyszczanie dowolnego źródła wody. Zanieczyszczenie jest nadal ciągłym problemem w rzece Biela, a wody gruntowe wydają się wykazywać oznaki zanieczyszczenia.

Obecna populacja dzikich zwierząt pozostaje stabilna. Prosimy obecnych i nowych, którzy przeżyli, aby unikali zabijania udomowionych zwierząt, ponieważ mogą one okazać się przydatne w przyszłości. Proszę powstrzymać się od polowania w obfitości i trzymać się zabijania w razie potrzeby. Zbliża się sezon wegetacyjny, prosimy ludzi, aby próbowali założyć małe płaty ziemi uprawnej w oczekiwaniu na nadchodzącą wiosnę.

Będziemy nadal obserwować sytuację na południu, jeśli spotkasz Strażnika w Lesie Nadbor, prosimy o pozostawienie go do jego obowiązków, ponieważ obecnie większość personelu jest przydzielona do rosnącego zagrożenia zarażonych ze stolicy i tych nielicznych opuściło w tyle mają tendencję do wykonywania krytycznych zadań w celu zapewnienia stabilności ekosystemu.

Bądź bezpieczny, bądź czujny.

- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ta transmisja będzie powtarzana w języku angielskim.

This broadcast will repeat in English.

- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

To all new and existing residents of the Nadbor Forest and Biela Valley.

This is another semi-monthly report from the Nadbor Forest Conservation bringing relevant information to the area in both Polish and English.

There has been a recent increase in infected activity across the region, reports of hordes attacking groups of people have come in. Most of our rangers have been reassigned to deep patrols down towards the southern edge of the forest leading down to Andrzejów in an effort to obtain more information on where the infected come in from.

Due to this, we have been unable to gather much intelligence on the ongoings of the inhabitants in the region this last month. We continue to advice to listen on the airwaves for any broadcasts and maintain a healthy level of awareness towards your surroundings.

Radiological and chemical threats within the region have not been reported.

Spring approaches. Temperature will slowly start to rise, but the current cold and rain can still be a eligible threat towards your health. Dress warmly and keep a steady supply for when you ar caught in a storm.

Continue to boil and purify any source of water. Pollution continues to be a ongoing issue in the Biela river and ground water appears to have been showing signs of impurity.

The current wildlife population remains stable. We would ask of survivors current and new to avoid killing domesticated animals, as they yet might prove useful for the future. Please refrain from hunting in abundance and stick to killing when necessary.  Growing season is near, we would ask of people to attempt to set up small patches of tilled soil in expectation of the coming Spring.

We will continue to observe the situation further south, if you encounter a Ranger within the Nadbor Forest we ask you to leave him to his duties, as we currently have most personnel reassigned to the rising threat of the infected and those few left within the region are tending to critical tasks to ensure the stability of the ecosystem.

Stay safe, stay alert.

Edited by Kenyi
Link to comment
  • Sapphire

Upon hearing this broadcast, Daniel adjusted himself on the tower and reached out for his radio, connecting himself.

 

"To Nadbor Forest Conservation and the Rangers of Nadbor, this is Daniel Constantinescu, Corporal of Tesk Force 66 in Section:20 "Blue Star", 

The number of infected arriving in the Nadbor region is suspected to come from the Southern and Eastern parts of the region, as well as left off corpses of fallen survivors along the parts of Nadbor, we also plan on performing radiation checks across key parts of the region as well as keeping a watchful eye on anything that may affect nature.

As a Mountaineer in the now former Romanian Mountaineer Brigade within the Land Forces, I respect and adore nature, and I am willing to submit my frequency to any officials of Nadbor region regarding natural information and exchange. I am also keeping an active Broadcast for the Public Service hosted every fifth day of a new week, which is scheduled for today, so feel free to reach out to me if anything should be sent between our groups.

Stay safe out there, Daniel C. out."

Link to comment
  • Sapphire

Upon hearing the familiar voice, Liv immediately grabs her finally functioning radio.

"Thomas... is that you?"

 

Link to comment
  • Emerald

*As the bi monthly report comes through, Wulf chimes in*

"Gentlemen..."

"Be so kind as to come back to civilisation..."

"I need help with a game of: Who's the better killer."

*Wulf chimes out*

Edited by Wulf
Link to comment

*A short transmission can be heard on this frequency*

"If you want to reach out to the Forest Rangers you have to make sure that the signal is strong enough - for example pick the highest spot in the area and transmitt every now and then if you don't get a response. I've been having trouble with getting a clear signal and probably some of my transmissions didn't even reach them. On the other hand you can always leave your message with me, as I think I'm currently the only one remaining in Nadbór Region, and I'll do my best to relay the message."

*Transmission ends*

Link to comment
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...